fbpx
Pobierz: Pobierz

I. Zawarcie umowy uczestnictwa

1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach zorganizowanych /zwane dalej warunkami/ określają standardowe zasady udziału Klientów w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne razemwpolske.pl – Grupa MP Magdalena Łada /zwane dalej Grupa MP/.

2. Zawarcie umowy Klienta Grupa MP następuje poprzez podpisanie zgłoszenia na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Zgłoszenie, oferta oraz niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej przez organizatora, którym jest Grupa MP oraz sieć upoważnionych biur prowadzących sprzedaż w jego imieniu w oparciu o ustalone umową pełnomocnictwa.

3. Grupa MP zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Art. 12 ust. 1, 2, Art. 13 ust. 1, 2, 3, 4, Art. 14 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH i z warunkami określonymi ofertą i przyjętymi w formie zgłoszenia zamówieniem Klienta.

II. Warunki płatności

1. Przy zawarciu umowy uczestnictwa Klient wpłaca na rzecz Grupa MP zadatek w kwocie podanej na umowie - zgłoszenie.

2. Pozostała należność (może być wpłacana ratami), w braku odmiennych postanowień potwierdzonych na piśmie przez Grupa MP, winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. Miejscem wpłaty jest siedziba Grupa MP, jego przedstawiciele lub rachunek bankowy.

III. Świadczenia

Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest wpisanie na listę uczestników w przypadku wyjazdów zbiorowych. Opłacone świadczenia i termin ich realizacji, do których uprawniają w/w dokumenty są ostateczne i nie mogą być przez Klienta zmienione. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń z winy Grupa MP upoważnia Klienta do otrzymania zwrotu części wpłat do wysokości niewykorzystanych świadczeń. Grupa MP odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń określonych w umowie i załącznikach chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, co nie zwalnia Grupa MP od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy pomocy poszkodowanemu Klientowi.

IV. Rezygnacje

Przed rozpoczęciem korzystania z opłaconych względnie przedpłaconych świadczeń Klient ma prawo do zrezygnowania z ich realizacji. Grupa MP będzie jednak zmuszona w takim przypadku dokonać potrąceń, jako rekompensaty za poczynione czynności, rezerwację, nakłady, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemną odstąpienia od umowy. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Grupa MP kosztów.

V. Odwołanie imprezy i świadczeń

Zgodnie z Art. 11a Grupa MP zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Grupa MP powodów i okoliczności, z powodu siły wyższej względnie jeśli liczba rezerwacji nie osiągnie zakładanego przez Grupa MP minimum planowanej liczby uczestników określonej w umowie. Odwołanie imprezy nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych wpłat.

VI. Cena i jej zmiana

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 i 2 ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi i nie mogą być podwyższane. Grupa MP zastrzega sobie jednak prawo zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach:

1. Wzrostu kosztów transportu i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,

2. Wzrostu opłat urzędowych, podatków, kosztów wiz lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych.

3. Wzrostu kursów walut.

W przypadkach określonych w punkcie VI - 1, 2, 3 wzrost ceny za usługę Grupa MP uzasadni stosownymi dokumentami i kalkulacją. Zgodnie z Art. 14 ust. 5 Grupa MP ma obowiązek poinformowania Klienta o zmianach. Decyzję w sprawie przyjęcia proponowanych zmian czy też odstąpienia od umowy i natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat podejmuje Klient. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

VII. Odpowiedzialność Biura Podróży

W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z Klientami zawartych przez Grupa MP stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony Klienta. Biuro Podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych zgodnie z Art. 11a i 11b USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należyte przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez Klienta.

Zgodnie odpowiedzialność Art. 11b USTAWY odpowiedzialność usługach turystycznych Grupa MP ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Klienta. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące realizacji świadczeń należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania lub bezpośrednio w Grupa MP. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia.

VIII. Odpowiedzialność uczestnika

W czasie podróży i realizacji świadczeń spoczywa na uczestniku konieczność przestrzegania przepisów celno-dewizowych i porządkowych, jak też innych zaleceń pilota względnie osób realizujących usługi lub świadczenia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich naprawienia bądź pokrycia kosztów ich usunięcia.

IX. Ubezpieczenia

Grupa MP zgodnie z USTAWĄ O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH posiada gwarancje ubezpieczeniową wystawioną przez TU EUROPA SA. Uczestnicy imprez krajowych i zagranicznych mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA SA. Ubezpieczonego obowiązują ogólne warunki ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów rezygnacji z imprezy. Sugerujemy dokonanie takiego ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy uczestnictwa.

X. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych Grupa MP związanych ze świadczona usługą.

2. Grupa MP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestnika zgodnie z zaleceniami ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane na zewnątrz.

3. Uczestnik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą a w szczególności prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa.

XI. Postanowienia końcowe

We wszystkich, nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) i akty wykonawcze do niej, KODEKS CYWILNY oraz przepisy dotyczące ochrony Klienta. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator i Klient będą starali się rozwiązywać polubownie a w razie niemożności takiego rozwiązania wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z KODEKSEM CYWILNYM.