UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

mobil 602 710 363   tel 22 403 89 17

Organizatorem wyjazdów turystycznych jest firma:
Grupa MP Magdalena Łada
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
NIP: 7231186965; REGON: 142908212;
Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów pod nr 7776

1. ZAWARCIE UMOWY.

1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy, z którymi klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem umowy.

1.2. Zawarcie umowy na organizację imprezy turystycznej następuje poprzez podpisanie tej umowy przez klienta i przedstawiciela organizatora.

1.3. Umowa może być również zawarta przez pełnomocnika klienta. W takim przypadku pełnomocnik oświadcza, że dysponuje pełnomocnictwem do zawarcia umowy w imieniu wszystkich zgłoszonych przez siebie uczestników imprezy turystycznej. W przypadku osoby niepełnoletniej umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

1.4. Szczegółowe warunki realizacji imprez turystycznych organizowanych przez organizatora określone są w umowie danej imprezy turystycznej, regulaminach obowiązujących w czasie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz w niniejszych ogólnych warunkach uczestnictwa, które to dokumenty stanowią integralną część umowy zawieranej przez organizatora turystyki i klienta.

1.5. Grupa MP Magdalena Łada oświadcza, że jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) i jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1527. Organizator turystyki jest uprawniony do organizowania imprez turystycznych w Polsce i krajach ościennych.

1.6. Grupa MP Magdalena Łada oświadcza, że posiada stosowną gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wydaną przez TU Europa S.A. Cesja polisy jest przekazana Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

1.7. Organizator turystyki oświadcza, że jeśli po opublikowaniu:

  • Niniejszych ogólnych warunków udziału w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży,
  • Umów danej imprezy turystycznej,
  • Regulaminu obowiązującego w trakcie trwania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży;

jakiekolwiek zapisy z wyżej wymienionych dokumentów w wyniku zmiany lub obowiązywania właściwych przepisów prawa ogłoszonych po terminie powstania wyżej cytowanych dokumentów stanowić będą klauzulę niedozwoloną, to organizator turystyki nie będzie stosował takiego niedozwolonego zapisu, a zapis taki jest nieważny z mocy prawa i należy traktować go, jako skreślony z dokumentów wskazanych w pkt. 1.7.a, b i c. Organizator w takim przypadku zastosuje przepisy korzystniejsze dla klienta, zgodne z właściwymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W szczególności organizator stosować będzie przepisy ustawy o usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ SPOSÓB ZAPŁATY

2.1. Cena imprezy jest podana w umowie w polskich złotych i jest określona w kwocie brutto.

2.2. Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na rzecz organizatora w kwocie i terminie ustalonej w umowie.

2.3. W przypadku płatności dokonywanej w ratach, ostatnia rata powinna być wniesiona nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

2.4. Brak zapłaty w terminie określonym w p. 2.2 i 2.3 oznacza odstąpienie od umowy i rezygnację z udziału w imprezie turystycznej na warunkach określonych w p. 5.4.

2.5. Organizator turystyki zastrzega sobie prawo podniesienia ceny w terminie nie krótszym niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku:

  • Wzrostu kosztów transportu,
  • Wzrostu opłat urzędowych i podatków
  • Wzrostu kursów walut.

Organizator turystyki ma w związku z powyższym obowiązek udokumentowania klientowi i uzasadnienia wzrostu ceny w formie pisemnej.

2.6. W sytuacji określonej w pkt. 2.5, organizator turystyki ma obowiązek niezwłocznie poinformować klienta o zmianie ceny przesyłając mu w formie pisemnej uzasadnienie określone w pkt. 2.5. Klient może w takim przypadku przyjąć nową cenę lub zrezygnować bez jakichkolwiek obciążeń z imprezy turystycznej. W takim przypadku organizator turystyki zwraca klientowi wszystkie wpłacone przez niego kwoty bez zbędnej zwłoki. Powyższe zasady obowiązują także agentów turystycznych działających w imieniu organizatora turystyki, którzy przyjęli płatności od klienta.

2.7. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena ustalona w umowie nie może być podwyższona z jakiegokolwiek powodu.

2.8. Zapłata za udział w imprezie dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy organizatora, dane do wpłaty zawarte są w umowie, lub gotówką u uprawnionego agenta (pracownika). Za termin zapłaty uznaje się datę księgowania środków przez bank klienta lub datę dokonania wpłaty gotówkowej u agenta.

2.9. Po zakończeniu danej imprezy turystycznej organizator wystawia klientowi fakturę.

3. PRAWA I OBOWIAZKI KLIENTA

3.1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie danej imprezy turystycznej.

3.2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klienta w trakcie trwania danej imprezy turystycznej organizator turystyki nie może wykonać przewidzianych w umowie usług stanowiących część programu tej imprezy, wówczas organizator wykona w ramach tej imprezy bez obciążenia klienta dodatkowymi kosztami odpowiednie świadczenie zastępcze o tej samej wartości cenowej lub wyższej.

3.3. Uczestnik imprezy turystycznej powinien posiadać ze sobą następujące dokumenty:

  • Aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem (dotyczy uczniów);
  • Dokumenty potrzebne do korzystania z publicznej służby zdrowia;
  • Dowód osobisty lub paszport dla imprez turystycznych z wyjazdem za granicę.

3.4. Osoba niepełnoletnia uczestnicząca w imprezie turystycznej jest zobowiązana do wykonywania poleceń osób zatrudnionych przez organizatora do realizacji programu imprezy oraz do przestrzegania obowiązujących regulaminów.

3.5. Jeśli klient korzysta z transportu organizowanego przez organizatora turystyki to jest on zobowiązany stawić się na miejscu zbiórki w miejscu i czasie określonym w informacji przekazanej przez organizatora.

3.6. W czasie trwania imprezy turystycznej klient korzysta z publicznej służby zdrowia. Organizator w każdym czasie i miejscu dysponuje aktualną informacją na temat dostępu do w/w służby zdrowia.

3.7. Na życzenie klienta Organizator może zapewnić dostęp do usług niepublicznej służby zdrowia na koszt klienta.

3.8. Wydatki na zakup leków i środków opatrunkowych pokrywa klient, którego te wydatki bezpośrednio dotyczą.

4. UBEZPIECZENIA KLIENTA

4.1. Organizator zapewnia klientom ubezpieczenie w zakresie NNW, a w przypadku wyjazdów zagranicznych także w zakresie KL, w ramach podpisanej umowy z TU EUROPA S.A. na sumę 5 000,00 PLN

4.2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia TU EUROPA S.A. są dostępne w biurze organizatora.

4.3. Każdy uczestnik imprezy może zawierać dodatkowe ubezpieczenia na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższe niż podane w p. 4.1.

4.4. Klient zobowiązany jest podać dane wszystkich uczestników imprezy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz nr dowodu osobistego lub paszportu dla imprez z wyjazdem za granicę).

4.5. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora ubezpieczycielowi danych osobowych klienta niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia.

4.6. Cena imprezy nie obejmuje ubezpieczenia w zakresie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (koszt ubezpieczenia ok.2,5% ceny imprezy). Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze organizatora.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Organizator turystyki zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej przed jej planowanym terminem rozpoczęcia z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak siła wyższa. Zastrzega się formę pisemną odwołania imprezy.

5.2. Odwołanie imprezy z powodu braku wymagalnej liczby uczestników nastąpić może najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. O tym fakcie klient zostanie poinformowany w formie pisemnej. Dodatkowo organizator turystyki powiadamia klienta o zaistniałej sytuacji telefoniczne.

5.3. W sytuacjach opisanych w punkcie 5.1 i 5.2 organizator turystyki może zaproponować klientowi udział w imprezie zastępczej. W przypadku, gdy klient nie zaakceptuje oferty zastępczej, organizator turystyki zwraca wszystkie wpłacone przez klienta kwoty bez jakichkolwiek potrąceń i bez zbędnej zwłoki.

5.4. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zastrzega się formę pisemną odstąpienia od umowy. Klient odstępujący od umowy jest zobowiązany zapłacić organizatorowi turystyki faktycznie poniesione przez niego koszty. Organizator turystyki przedstawia klientowi w formie pisemnej informację o poniesionych kosztach i wskaże składniki poniesionych kosztów.

5.5. Wysokość potrącenia, o którym mowa w punkcie 5.4 Stanowić będzie faktycznie poniesione koszty organizatora turystyki wyliczone dla danego klienta.

5.6. Wszelkie zwroty kwot należnych klientowi dokonuje się na rachunek bankowy klienta lub na prośbę klienta w innej uzgodnionej formie.

6. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ

6.1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy świadczenia usług turystycznych i uprawnienia, jeżeli jednoczenie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

6.2. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚD ORGANIZATORA

7.1. Organizator turystyki zobowiązuje się wobec klienta do zrealizowania świadczeń wynikających z umowy, z zachowaniem należytej staranności.

7.2. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo spowodowane są siłami wyższymi.

8. REKLAMACJE

8.1. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela organizatora, a także współdziałać z kierownikiem imprezy i organizatorem turystyki.

8.2. Jeżeli roszczenie w realizacji umowy nie zostanie pozytywnie rozpatrzone, to klient ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w czasie trwania imprezy lub po jej zakończeniu. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej kierownikowi danej imprezy turystycznej lub przesłana organizatorowi turystyki listownie na adres organizatora.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator turystyki odpowiada za zorganizowanie imprezy turystycznej zgodnie z warunkami zawartej umowy.

9.2. Organizator informuje klienta, że pierwszy i ostatni dzień imprezy jest przeznaczony na transport i sprawy organizacyjne imprezy turystycznej, a nie na właściwy wypoczynek.

9.3. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. oraz przepisy kodeksu cywilnego.

9.4. Ewentualne sprawy sporne w związku z realizacją umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd.

9.5. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych" podpisując Kartę Kwalifikacyjną lub formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i na utrwalanie wizerunku dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert oraz w celach marketingowych przez firmę Grupa MP Magdalena Łada.